วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประวัติความเป็นมา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ก่อตั้งเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2559 มีบุคลากรครูผู้สอน  16 คน มีนักเรียนในระดับชั้นปวช.จำนวน 250 คน  ระดับปวส.จำนวน 100 คน

นักเรียน - นักศึกษา